Yazılım Ustalığı

https://www.goturkey.com/destinations/gobeklitepe

Sadece çalışan yazılıma değil, ustaca üretilmiş yazılıma da

Sadece değişikliğe cevap vermeye değil, sürekli değer katmaya da

Sadece bireylere ve etkileşimlere değil, profesyoneller topluluğuna da

Sadece müşteri ile işbirliğine değil, üretken ortaklığa da

Laurie Sparham/Amazon Studios
Rosamund Pike as Marie Curie in Marjane Satrapi’s “Radioactive.” Laurie Sparham/Amazon Studios

Yasamak sakaya gelmez,

Büyük bir ciddiyetle yasayacaksın

Bir sincap gibi mesela,

Yani, yasamın dışında ye ötesinde hiçbir şey beklemeden

Yani, bütün işin gücün yasamak olacak.

Yaşamayı ciddiye alacaksın,

Yani, o derecede, öylesine ki,

Mesela, kolların bağlı arkadan, sirktin duvarda,

Yahut kocaman gözlüklerin,

Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda

İnsanlar için ölebileceksin,

Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için,

Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken,

Hem de en güzel,

En gerçek şeyin yasamak olduğunu bildiğin halde.

--

--

Technical Architect

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store