DGS Tecrübem

“abi mühendislik eğitimi tamamlama istiyorum. Gerekir ise hafta sonu da çalışırım”

“okul nerede“

“Tuzla da abi”,

“araba ile mı gideceksin”

“Toplu taşıma ile gideceğim.”

“Tamam, okula gidersin. Akşam da gelip mesayi tamamlarsın ”

--

--

Technical Architect

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store